Architekci
Architektura oraz architekci

WYMIANA CIEPŁA

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Proces wymiany ciepła spotykamy w technice ogrzewania i klimatyzacji w wielu odmianach. Na przykład budynki ogrzewane oddają stale ciepło do zewnętrznej atmosfery; wielkość tych strat ciepła w najniekorzystniejszych warunkach jest miarodajna do określania wielkości urządzeń ogrzewczych. Potrzebne wielkości grzejników, jak również po- wierzchnie ogrzewalne kotłów i wymienników ciepła można obliczyć tylko wtedy, jeśli znane są podstawy wymiany ciepła. Zastosowanie powyższych zasad pozwala inżynierowi na wielokrotne polepszenie warunków wy- miany ciepła, wskutek nadania konstrukcji odpowiednich kształtów i na zwiększenie tym samym wydajności powierzchni grzejnych, przy zachowaniu jednakowego nakładu materiałów i kosztów. Często stawia się zadanie odwrotne – ograniczenie procesu wymiany ciepła (ochrona przed stratami ciepła, izolacja termiczna), ponieważ ciepło przepływające na zewnątrz jest stracone. Same procesy a przeto i sposoby obliczania są zasadniczo jednakowe. W dalszych rozważaniach zostaną podane jedynie najważniejsze dla nas zasady i prawa. Co do pozostałych spraw należy zwrócić się do obszernego piśmiennictwa z tej dziedziny .
WIADOMOŚCI OGÓLNE Ciepło zawsze przepływa z miejsca o wyższej temperaturze do miejsca o niższej temperaturze, więc proces ten wydaje się początkowo prosty. W rzeczywistości jest on jednak złożony i często jedynie z trudnością daje się ująć matematycznie. Trzeba rozróżnić liczne zupełnie różne pod względem fizycznym formy zjawisk wymiany ciepła, a mianowicie: 1. Przewodzenie (kondukcja) czyli wymiana ciepła wewnątrz ciała od cząsteczki do cząsteczki wtedy, gdy nie zachodzi wzajemne przesuwanie się cząsteczek. 2. Konwekcja (unoszenie), czyli wymiana-ciepła przez, ruch cząsteczek w ciałach ciekłych lub gazowych (płynach). 3. Promieniowanie (radiacja), czyli wymiana ciepła między ciałami w formie energii promieniowania, przy czym nie ma bezpośredniego ze- tknięcia się ciał. Przewodzenie ciepła jest interesujące szczególnie w przypadku ciał stałych. W cieczach i w gazach ma ono na ogół mniejsze znaczenie w po- równaniu z wymianą ciepła przez konwekcję, która może być wywołana albo przez samą różnicę temperatur oraz różnicę gęstości (przepływ swobodny), albo też przez różnicę ciśnień wywołaną zewnątrz (przepływ wymuszony). Konwekcja decyduje również w znacznym stopniu o intensywności wymiany ciepła między stałą powierzchnią i otaczającą ją cieczą. Proces ten nosi miano przejmowania ciepła. Niejednokrotnie w tym przypadku wymianę ciepła przez konwekcję przewyższa wymiana ciepła przez promieniowanie. Jeśli ciepło przepływa z pomieszczenia albo z płynu przez oddzielającą ścianę do drugiego pomieszczenia, albo do płynu, wtedy mówi się o przenikaniu ciepła. Ściankami dzielącymi przy obliczaniu wymienników ciepła są powierzchnie grzejne albo chłodzące, przy obliczaniu zaś strat ciepła budynku – mury lub okna. Przenikanie ciepła obejmuje tu trzy przebiegi częściowe, a mianowicie przejmowanie ciepła od cieplejszego pomieszczenia przez powierzchnię ściany, przewodzenie z tej powierzchni przez ścianę na drugą jej powierzchnię i przejmowanie ciepła z tej ostatniej powierzchni przez pomieszczenie chłodniejsze. [przypisy: klimatyzator przenośny bez rury, olx lubaczów, olx lubaczów DRE ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: klimatyzator przenośny bez rury olx lubaczów poduszki z pierza