Architekci
Architektura oraz architekci

Posts Tagged ‘poduszki z pierza’

WILGOTNOŚĆ POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Dla zagadnień ogrzewniczych wilgotność powietrza zewnętrznego ma mniejsze znaczenie niż temperatura powietrza. zewnętrznego. Wskutek stałej wymiany powietrza wilgotność ta wpływa na wilgotność powietrza w pomieszczeniu; jedynie przy niskich temperaturach zewnętrznych i odpowiednio suchym powietrzu zewnętrznym wilgotność względna powietrza w pomieszczeniach dla ludzi przy wietrzeniu naturalnym osiąga okresowe wartości poniżej 30% . Inne warunki panują w pomieszczeniach z wietrzeniem wymuszonym. Nawet w pomieszczeniach, w których wytwarza się para wodna, w zależności od wielkości wymiany powietrza, mogą wystąpić niepożądane niskie wilgotności powietrza. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘poduszki z pierza’

WILGOTNOŚĆ POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Ciśnienie pary w powietrzu zewnętrznym leży zwykle poniżej ciśnienia nasycenia. Jedynie podczas mgły albo deszczu i to przeważnie w chłodniejszej parze roku osiąga się okresowo ciśnienie nasycenia i wskutek tego wilgotność względną 100%. Wartość ciśnienia pary zależy od ilości pary wodnej oddawanej w danym okresie z powierzchni ziemi do powietrza. Ilość pary wzrasta wraz ze wzrostem temperatury, a zatem i przebieg ciśnienia pary w funkcji czasu musi zachowywać się podobnie jak temperatura powietrza, to znaczy w przebiegu dobowym osiąga się maksimum podczas wczesnych godzin popołudniowych, zaś vi okresie rocznym podczas najcieplejszych miesięcy, tj. w lipcu i sierpniu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘poduszki z pierza’

WILGOTNOŚĆ POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

W klimacie środkowoeuropejskim ilości ciepła doprowadzane przez promieniowanie słoneczne do położonego na równinie budynku podczas dni o maksymalnym, obciążeniu grzejnym są tak małe, że przy obliczaniu ogrzewania można je w ogóle pominąć. Jednak przy wyższej temperaturze zewnętrznej, przede wszystkim w porze przejściowej, doprowadzenie ciepła przez promieniowanie wpływa znacznie na ogrzanie pomieszczenia, szczególnie w przypadku dużych powierzchni okiennych w ścianach południowych, południowo-wschodnich i południowo-zachodnich. Materiały budowlane ścian południowych i południowo-wschodnich są zwykle również bardziej suche od pozostałych ścian, a szczególnie od ścian skierowanych na północ. W celu wyrównania tego w rachunku zapotrzebowania ciepła, pomieszczenia skierowane bardziej na północ otrzymują dodatek równy 5%, zaś w pomieszczeniach położonych na południe zakłada się zmniejszenie strat przewodzenia ciepła równe 5 Ufo. W porze przejściowej można najskuteczniej przeciwdziałać przegrzewaniu po- mieszczeń położonych na południe, południowy zachód i południowy wschód, stosując regulację strefową urządzenia ogrzewczego, co zalecano już przy wyrównaniu oddziaływania wiatru. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘poduszki z pierza’

WILGOTNOŚĆ POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Zgodnie z badaniami fizycznymi, promieniowanie słoneczne składa się z promieni o różnej długości fal. Chociaż promienie te są całkiem podobne, mogą one jednak – i to w zależności od długości ich fal ; wywoływać różne oddziaływania w naświetlanych ciałach. Odpowiednio też rozróżnia się: 1) promieniowanie oddziałujące chemicznie (długości fal ), < 0,4 fA. 2) promieniowanie niewidzialne albo promieniowanie świetlne (długości fal Je = 0,4 fA. – 0,75 fl) 3) promieniowanie ciemne albo cieplne (długość fal J. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘poduszki z pierza’

WILGOTNOŚĆ POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Jeśli drobno rozpyloną wodę wprowadzić za pomocą dysz do powietrza o wilgotności mniejszej od wilgotności nasycenia, wtedy woda parowuje. Konieczne ciepło parowania zostanie odebrane od ciepła: powietrza, a więc temperatura powietrza odpowiednio obniży się (chłodzenie przez parowanie). Przy tym procesie wilgotność względna powietrza zwiększy się wskutek przyrostu pary wodnej i równoczesnego obniżenia się temperatury. Temperatura, przy której powietrze w trakcie tego procesu osiągnie stan nasycenia, nazywa się granicą chłodzenia. Wartość jej jest zgodna ze wskazaniem wilgotnego termometru, wokół którego przepływa z do- stateczną prędkością powietrze, jak na przykład w psychrometrze Assmanna. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘poduszki z pierza’

WILGOTNOŚĆ POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Proces wymiany ciepła spotykamy w technice ogrzewania i klimatyzacji w wielu odmianach. Na przykład budynki ogrzewane oddają stale ciepło do zewnętrznej atmosfery; wielkość tych strat ciepła w najniekorzystniejszych warunkach jest miarodajna do określania wielkości urządzeń ogrzewczych. Potrzebne wielkości grzejników, jak również po- wierzchnie ogrzewalne kotłów i wymienników ciepła można obliczyć tylko wtedy, jeśli znane są podstawy wymiany ciepła. Zastosowanie powyższych zasad pozwala inżynierowi na wielokrotne polepszenie warunków wy- miany ciepła, wskutek nadania konstrukcji odpowiednich kształtów i na zwiększenie tym samym wydajności powierzchni grzejnych, przy zachowaniu jednakowego nakładu materiałów i kosztów. Często stawia się zadanie odwrotne – ograniczenie procesu wymiany ciepła (ochrona przed stratami ciepła, izolacja termiczna), ponieważ ciepło przepływające na zewnątrz jest stracone. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘poduszki z pierza’

WILGOTNOŚĆ POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Rozpatrzymy teraz grubościenną rurę o przekroju kołowym i o dużej długości, przez którą przepływa czynnik grzejny. W odcinku o długości L (pomijamy wpływ końców rury) tsl i ts2 są temperaturami wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni. Ciepło płynące na zewnątrz musi wraz ze wzrastającym odstępem od ściany wewnętrznej przepływać przez coraz to większe powierzchnie; charakterystyka rozkładu temperatur narysowana w poprzek ściany nie może być przeto linią prostą. Obliczanie za pomocą wzoru jest konieczne dopiero przy rurach izolowanych o małych średnicach albo przy izolacji o dużych grubościach. Jeśli w izolowanej rurze zmierzono straty ciepła wtedy znając temperaturę wewnętrznej powierzchni ścianki współczynnik przewodzenia ciepła można ustalić za pomocą równania temperaturę powierzchni zewnętrznej ts2. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘poduszki z pierza’

WILGOTNOŚĆ POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Magazyny pasz naj właściwiej jest umieszczać wzdłuż dróg łączących paszarnie z oborami i chlewami. Szopy na składowanie siana (zamknięte) powinny znajdować się w odległości co najmniej 60 mb od najbliższych budynków, a gnojowniki – w odległości przynajmniej 50 mb od strony podwietrznej i w części niżej położonej. Sektor magazynowy powinien mieć dobre połączenia drogowe. Działka na ten cel przeznaczona musi być suchai dobrze naświetlana promieniami słońca. Wszystkie budynki tego sektora powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały warunki wygodnego wywozu i. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘poduszki z pierza’

WILGOTNOŚĆ POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘poduszki z pierza’

WILGOTNOŚĆ POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Obecnie całe budownictwo w kołchozach oparte jest na typowych projektach zatwierdzonych przez Ministerstwo Rolnictwa. Dlatego też ważne jest umieć wybrać właściwy wariant typowego projektu dostosowany do istniejących warunków i potrzeb w zakresie budownictwa. Zapoznajmy się więc z niektórymi wariantami typowych projektów. Szczególnie budynki mieszkalne przedstawione są w bardzo dużej ilości wariantów. Rozróżniamy domy indywidualne, tj. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries