Architekci
Architektura oraz architekci

Posts Tagged ‘plyty hpl’

UWZGLĘDNIANIE WILGOTNOŚCI POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO W URZĄDZENIACH WENTYLACYJNYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Na wstępie zwrócono już uwagę, że w pewnych okresach czasu nie można zadowalająco spełnić warunków higienicznych klimatu pomieszczenia za pomocą urządzeń wentylacyjnych. które nie mają urządzeń do nawilżania i osuszania powietrza nawiewanego. Urządzenia takie zawodzą w pomieszczeniach dla ludzi, szczególnie zaś w okolicznościach niżej wymienionych: 1. Mała wilgotność powietrza zewnętrznego W zimie przy małym zagęszczeniu w pomieszczeniu, czyli przy niewielkim oddawaniu wilgoci przez osoby znajdujące się w pomieszczeniu. 2. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘plyty hpl’

UWZGLĘDNIANIE WILGOTNOŚCI POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO W URZĄDZENIACH WENTYLACYJNYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Przeciętna prędkość wiatru dla miesięcy zimowych jest większa niż przeciętna prędkość dla miesięcy letnich. Zjawisko to tłumaczy się częstym występowaniem w zimie obszarów niskiego ciśnienia, gdzie silne spadki ciśnienia połączone są z dużymi prędkościami wiatru. Obszary niskiego ciśnienia przychodzące zazwyczaj z nad Oceanu Atlantyckiego rozszerzają się zwykle nad lądem stałym, więc prędkość wiatru w poszczególnych miejscowościach jest tym mniejsza, im dalej leżą one od brzegu morza. W takich miejscowościach jak Monachium i Norymberga występują zgodnie z tablicą znacznie słabsze wiatry niż w Hamburgu i Kilonii.
CZĘSTOTLIWOŚĆ KIERUNKOW WIATROW W NIEMCZECH Dla uzupełnienia danych o warunkach wietrznych w Niemczech należy jeszcze stwierdzić, z jakich stron świata najczęściej wieją wiatry. W tabelach klimatycznych podaje się zwykle częstotliwość kierunków wiatrów zgodnie z ośmiokierunkową różą wiatrów, wyrażając procenty całkowitej liczby obserwacji wiatru. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘plyty hpl’

UWZGLĘDNIANIE WILGOTNOŚCI POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO W URZĄDZENIACH WENTYLACYJNYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Podczas gdy przy ustalaniu szczytowej wydajności urządzenia grzejnego można było przynajmniej uwzględnić rząd wielkości wpływu wiatru, to nawet w przybliżeniu nie można podać nadwyżki zużycia ciepła przez budynek wskutek większego przepływu powietrza. Prócz miejscowych warunków wietrznych duże znaczenie ma także szczelność budynku zależna od wykonania budowlanego oraz położenie względem głównych kierunków wiatru, jak również ewentualna możliwość strony przed uderzeniami wiatru przez sąsiednie budynki, drzewa itp. Obserwacje pracy ogrzewania w praktyce wykazują, że w domach o eksponowanym położeniu, wydzielone sekcje instalacji ogrzewania od strony nawietrznej muszą czasem pracować przy temperaturze zasilania o 10 oc wyższej niż pracują sekcje ogrzewania od strony odwietrznej. Od- powiada temu zwiększenie wydajności o 25010 przy temperaturze wody grzejnej równej 60 oc, Przy starannych pomiarach zużycia ciepła w ogrze- waniach dużych bloków stwierdzono, że podczas wietrznych dni nadwyżka zużycia opału wynosiła 10-20%. Jednak już w tygodniowych wykazach zużycia opału do ogrzewania budynku tylko niekiedy można wykazać wpływ dni wietrznych, a tym bardziej nie można tego dokonać na przestrzeni dłuższego okresu czasu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘plyty hpl’

UWZGLĘDNIANIE WILGOTNOŚCI POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO W URZĄDZENIACH WENTYLACYJNYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Szczególnie uderzające jest tu minimum letnie dla ściany południowej, co należy przypisać tworzeniu się małego kąta między ścianą, a kierunkiem promieniowania przy wysokim położeniu słońca w lecie. Do określenia wydajności chłodzenia należy przyjąć za podstawę dane z 1 lipca, ponieważ w tym czasie wypada równocześnie silne napromieniowanie słoneczne budynku razem z wysoką temperaturą zewnętrzną. Szkło okienne jest w dużym stopniu przepuszczalne dla promieniowania krótkofalowego w widmie słonecznym, podczas gdy pochłania ono długofalowe promieniowanie cieplne. Dla pojedynczego szkła przyjmuje się zwykle zdolność przepuszczania D = 0,9, dla szkła podwójnego D = 0,81 tak, że z wartości natężenia promieniowania podanych na rys. 7-15 łatwo jest obliczyć napływ ciepła przez powierzchnie okienne. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘plyty hpl’

UWZGLĘDNIANIE WILGOTNOŚCI POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO W URZĄDZENIACH WENTYLACYJNYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Przewodzenie ciepła w ciele stałym o prostych formach geometrycznych daje się zwykle bez trudności wyznaczyć matematycznie, jeśli tylko rozkład temperatury pozostaje niezmienny w czasie (stan ustalony albo ustalony przepływ ciepła). Założenie takie jest słuszne w wielu omawianych tu zagadnieniach albo jest przynajmniej dopuszczalne ze względu na wymaganą dokładność rachunku.
PRZEWODZENIE CIEPŁA W STANIE USTALONYM Dla ogrzewniczych obliczeń przewodzenia ciepła szczególnie interesujące jest przewodzenie ciepła w ściance płaskiej i w ściance cylindrycznej.
SCIANKA PŁASKA Ciepło przepływa przez bardzo, dużą ściankę o jednorodnej strukturze i równoległych równych powierzchniach. Współczynnik przewodzenia ciepła można zdefiniować w obrazowy sposób jako taką ilość ciepła, która przepływa w ciągu godziny przez warstwę o grubości 1 m i powierzchnię 1 m2, jeśli na powierzchniach tej warstwy występuje różnica temperatur 1°C. Jeśli w ograniczonym zakresie temperatur przyjmie się współczynnik przewodzenia ciepła jako wielkość stałą, wtedy temperatura w ścianie zmienia się liniowo w kierunku przepływu ciepła. Różnice temperatur między powierzchniami każdej warstwy są więc proporcjonalne do ilorazu grubości i współczynnika przewodzenia ciepła. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘plyty hpl’

UWZGLĘDNIANIE WILGOTNOŚCI POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO W URZĄDZENIACH WENTYLACYJNYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Sektor gospodarczy w zasadzie ma mieścić w sobie także budowle i narzędzia służące do uprawy roli oraz sprzęt transportowy. Do sektora tego należą również budowle i urządzenia potrzebne do produkcji oraz napraw sprzętu gospodarczego. Pożądane jest, aby sektor gospodarczy był umieszczony w pobliżu dróg wewnętrznych dla uzyskania dogodnego połączenia z innymi sektorami ośrodka gospodarczego oraz z użytkami uprawnymi. Budowle dla zwierząt roboczych, szopa do przechowywania sprzętu rolniczego, szopy do pomieszczenia taboru należy rozmieszczać w oddzielnej grupie – w pobliżu stajen dla koni, przy czym stajnie należy lokować w głębi, a szopy na sprzęt i tabor – w pobliżu wjazdu. Takie budowle sektora gospodarczego, jak garaż, magazyn materiałów, warsztaty, kuźnia i remiza pożarnicza, należy także umieszczać w grupie położonej obok stajen. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘plyty hpl’

UWZGLĘDNIANIE WILGOTNOŚCI POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO W URZĄDZENIACH WENTYLACYJNYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

ŚCIANY W budownictwie wiejskim do budowy ścian używa się przeważnie miejscowych materiałów budowlanych: cegły, kamienia, drzewa i gliny, stąd bywają ściany murowane z cegły, kamienne, drewniane, surówkowe, glinobite, glinoplecionkowe i inne. Najlepszymi materiałami na budowę ścian budynków mieszkalnych i społeczno-kulturalnych są: cegła kamień i drewno. Mur z cegły jest najodpowiedniejszy dla wszystkich zasadniczych budynków budowanych na ciągłym murowanym lub kamiennym fundamencie. Ściany murowane bywają, w zależności od przeznaczenia budynku, różnych grubości: 1112. 2, 21/2 i 3 cegły. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘plyty hpl’

UWZGLĘDNIANIE WILGOTNOŚCI POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO W URZĄDZENIACH WENTYLACYJNYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Wewnętrzne ściany budynków są cieńsze od zewnętrznych. Drewniane ściany składają się z poziomo ułożonych jeden na drugim brusów – do wysokości zrębu, przy czym każda warstwa powinna obiegać dookoła budynku i tworzyć zamkniętą figurę geometryczną zwaną wieńcem. Brusy układa się jeden na drugi w ten sposób, że każdy nakładany górny brus musi być od dolnej strony płasko obciosany i tą obciosaną stroną układa go się na brus spodni. Przy budowie z drewna używa się także pakuł i mchu, które utyka się równą warstwą w szczeliny między brusami. Używa się pakuł konopnych jasnoszarej barwy, zdrowych, nie nadgniłych i bez dużej domieszki paździerzy; mech winien być błotny lub leśny, dobrze wysuszony, długi. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘plyty hpl’

UWZGLĘDNIANIE WILGOTNOŚCI POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO W URZĄDZENIACH WENTYLACYJNYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Niekiedy zamiast drewnianych słupów stawia się słupy murowane. Jak w jednym tak i w drugim wypadku ściany żłobków, w które ma być wpuszczone drewniane wypełnienie, muszą być odpowiednio mocne. Dla lepszego powiązania i uzyskania większej sztywności ściany wpuszcza się między bale, tak zwane dyble, w odległości 150 do. 200 cm jeden od drugiego. Wzwyż ściany dyble rozmieszcza się w balach na przeskok, tj. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘plyty hpl’

UWZGLĘDNIANIE WILGOTNOŚCI POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO W URZĄDZENIACH WENTYLACYJNYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Ścieki z przemysłu wełnianego należy pozbawiać tłuszczu (z mycia wełny) w osadnikach z przedmuchiwaniem sprężonym powietrzem; następnie stosuje się koagulację i osadniki ; wtórne. Syntetyczne środki powierzchniowo-czynne, detergenty, szybko rozpowszechniające się w przemyśle maszynowym, metalowym, włókienniczym, naftowym, kosmetycznym, garbarskim oraz w przemyśle środków piorących a również w gospodarstwach domowych i w zakładach komunalnych, odprowadzane do wód powierzchniowych zmniejszają adsorpcje tlenu z powietrza i zatruwają żywe organizmy . W Polsce są stosowane najczęściej detergenty typu niejonowego (pozostałe: anionowe i kationowe), oparte na tlenku etylu, jak np. alfenol, oleinol, stenol itp. zastępujące mydło a znacznie tańsze. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries