Architekci
Architektura oraz architekci

Posts Tagged ‘olx sławno’

Kazdy rodzaj budowli powinien byc jak najdogodniejszy w uzytkowaniu

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Każdy rodzaj budowli powinien być jak najdogodniejszy w użytkowaniu, co ustala się przy opracowaniu planu generalnego. Jako przykład rozplanowanie ośrodka gospodarczego kołchozu Najprzód do zwycięstwa w demidowskim rejonie smoleńskiego obwodu. Sektor hodowlany skupia wszystkie rodzaje budowli służących do produkcji hodowlanej kołchozu i stanowi jakby osobną fermę. Przy wjeździe na teren fermy znajduje się mleczarnia i kantor. Ograniczenie terenu stanowią budynki dla inwentarza żywego z pozagradzanymi wśród nich wybiegami, a w środku działki znajduje się grupa budynków mieszczących składy pasz i paszarnie. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘olx sławno’

Kazdy rodzaj budowli powinien byc jak najdogodniejszy w uzytkowaniu

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Ośrodek gospodarczy kołchozu powinien być umieszczony na skraju wsi, bliżej dróg, 2. W stosunku do dróg i wygonów należy tak rozplanowywać ośrodek gospodarczy, aby główny ruch tak transportów jak i przepędu bydła na pastwiska odbywał się na zewnątrz ośrodka mieszkalnego. 3. Połączenie między ośrodkami mieszkalnym i gospodarczym powinno być możliwie wygodne i krótkie. W gospodarstwach bez budynków hodowlanych zaleca się stosowanie przerw (między ośrodkami) wynoszących średnio 50-100 mb, zaś tam, gdzie znajdują się fermy hodowlane – 150-300 mb. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘olx sławno’

Kazdy rodzaj budowli powinien byc jak najdogodniejszy w uzytkowaniu

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

W sektorze mieszkalnym należy budować przy każdym domu podwórzowe ustępy, a w sektorze gospodarczym i przy budynkach administracyjno-kulturalnych – ustępy zbiorowe. Nie bez znaczenia jest też rozwiązanie zagadnienia zbiórki i przechowania nawozu i gnojówki. Dobre rozwiązania tego zagadnienia daje oprócz dobrego stanu sanitarno-higienicznego możność zebrania i należytego przechowania nawozu potrzebnego dla rolnictwa. Dlatego też konieczne jest budowanie specjalnych gnojowników i zbiorników na gnojówkę, organizowanie codziennej wywózki nawozu z obór i chlewów oraz systematyczne uprzątanie całego terenu. Zadrzewienie terenu wsi kołchozowej służy nie tylko dla celów dekoracyjnych, lecz chroni także budynki od ostrych wiatrów, zasp śnieżnych, daje zacienienie od słońca, powstrzymuje pochód wydm piaszczystych, odświeża powietrze, a w razie pożaru tamuje rozszerzanie się ognia. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘olx sławno’

Kazdy rodzaj budowli powinien byc jak najdogodniejszy w uzytkowaniu

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Fundamenty przerywane stanowią szereg słupów; zakłada się je pod lekkie budynki drewniane. Słupy fundamentowe buduje się z kamienia, cegły lub drewna. Między słupami układa się wypełnienie z drewna lub kamienia łupanego. Głębokość zakładania przerywanych fundamentów z cegły lub kamienia łupanego stosuje się taką samą jak i dla fundamentów ciągłych; głębokość zakładania słupów z drewna należy stosować nie mniejszą niż 1,25 m, a na gruntach zlewnych – 0,20 m poniżej linii zamarzania. Drewniane słupy wywierają ciśnienie na grunt poprzez drewniane lub kamienne podkładki. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘olx sławno’

Kazdy rodzaj budowli powinien byc jak najdogodniejszy w uzytkowaniu

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

FUNDAMENTY Fundamentem nazywa się ta część budynku, która znajduje się niżej poziomu ziemi. Zadaniem jego jest utrzymać na sobie ciężar całego budynku i z kolei przelać to obciążenie na podstawę (grunt), na której stoi. Fundament buduje się pod ścianami budynku. Konstrukcja fundamentu może być ciągła, tj. bez przerw pod wszystkimi ścianami budynku i przerywana, tj. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘olx sławno’

Kazdy rodzaj budowli powinien byc jak najdogodniejszy w uzytkowaniu

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

COKÓŁ Dolna część ściany nazywa się cokołem . Cokół jest przejściem od fundamentu do ścian i służy do zabezpieczenia ścian od wilgoci i wszelkich mechanicznych uszkodzeń. Cokół najczęściej buduje się z tego samego materiału co i fundament. Aby ściany nie nasiąkały wilgocią, na fundamencie układa się warstwę izolującą z cerezytu z cementem bądź też z papy. Warstwę izolacyjną układa się na całej długości fundamentów nieprzerwanie tak, aby styki były na zakład. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘olx sławno’

Kazdy rodzaj budowli powinien byc jak najdogodniejszy w uzytkowaniu

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Wykorzystanie rozcieńczonych ścieków poprodukcyjnych Ścieki poprodukcyjne rozcieńczone wodami rzecznymi często zawierają znaczne ilości składników niepożądanych, a nawet szkodliwych. Pomimo tak – zdawałoby się – niekorzystnego składu dla rolniczego użytkowania, wyniki nawodniania traw na łąkach nadbrzeżnych należy zaliczyć do bardzo dobrych. Niekiedy dobre wyniki oczyszczania ścieków przemysłowych uzyskuje się przy nawodnianiu upraw leśnych. Na przykład ścieki z fabryki czekolady i cukierków w Westfalia zostały dobrze oczyszczone w lesie mieszanym, przy czym przyrost masy drewna drzew nawodnianych znacznie wzrósł. Stosowana wysokość dawki rocznej była niska: 2000-6000 mś/ha, zależnie od gatunku drzew nawodnianych . Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘olx sławno’

Kazdy rodzaj budowli powinien byc jak najdogodniejszy w uzytkowaniu

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Ścieki z fabryki celulozy we Włocławku zanieczyszczają Wisłę, przy niskich stanach wody, aż do ujścia, tj. na dług. 260 km. Wprawdzie stopień zanieczyszczenia w miarę zwiększania się odległości maleje, to jednak wskutek znacznej koncentracji oraz wskutek działania składników antybiotycznych zawartych często w ściekach przemysłowych, proces samooczyszczania przebiega powoli i na znacznej długości. Zmniejszenie zdolności samooczyszczania występuje szczególnie jaskrawo podczas stanów niżówkowych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘olx sławno’

Kazdy rodzaj budowli powinien byc jak najdogodniejszy w uzytkowaniu

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Odpływ ścieków zazwyczaj nie jest stały, równomierny i o jednakowym składzie chemicznym. Szczególnie szkodliwe są odpływy okresowe ze względu na dużą koncentrację zanieczyszczeń. Np. ścieki z zakładów mleczarskich odpływają na ogół w ciągu 2-3 godz rannych w ciągu doby. Ścieki z pewnych działów hut, np. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘olx sławno’

Kazdy rodzaj budowli powinien byc jak najdogodniejszy w uzytkowaniu

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

W krajach uprzemysłowionych zanieczyszczenie wód niezmiernie utrudnia i komplikuje zaopatrzenie w wodę ludności i zakładów przemysłowych. Brudna woda ujęta z rzeki – po oczyszczeniu i zużytkowaniu – wraca do niej jako ścieki, z -kolei zakłady niżej położone ujmują wodę rzeczną, którą po oczyszczeniu wykorzystują do produkcji. W ten sposób sumaryczne zużycie wody zwiększone o dodatkowe ujęcie wód gruntowych znacznie przewyższa ilość odpływu rocznego danej rzeki. Np. wody rzeki Ruhry są wykorzystywane w ilości trzykrotnie przekraczającej naturalny odpływ tej rzeki. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries