Architekci
Architektura oraz architekci

Posts Tagged ‘ogrodzenia betonowe’

Scieki z przemyslu welnianego

Posted in Uncategorized  by admin
July 16th, 2016

Ścieki z przemysłu wełnianego należy pozbawiać tłuszczu (z mycia wełny) w osadnikach z przedmuchiwaniem sprężonym powietrzem; następnie stosuje się koagulację i osadniki ; wtórne. Syntetyczne środki powierzchniowo-czynne, detergenty, szybko rozpowszechniające się w przemyśle maszynowym, metalowym, włókienniczym, naftowym, kosmetycznym, garbarskim oraz w przemyśle środków piorących a również w gospodarstwach domowych i w zakładach komunalnych, odprowadzane do wód powierzchniowych zmniejszają adsorpcje tlenu z powietrza i zatruwają żywe organizmy . W Polsce są stosowane najczęściej detergenty typu niejonowego (pozostałe: anionowe i kationowe), oparte na tlenku etylu, jak np. alfenol, oleinol, stenol itp. zastępujące mydło a znacznie tańsze. W celu zwiększenia efektu piorącego do detergentów dodawane są zazwyczaj różne środki, np. węglan sodu, fosforan sodu itp. [przypisy: ogrodzenia betonowe, bramy garażowe, drzwi zewnętrzne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘ogrodzenia betonowe’

Scieki z przemyslu welnianego

Posted in Uncategorized  by admin
July 16th, 2016

Na wstępie zwrócono już uwagę, że w pewnych okresach czasu nie można zadowalająco spełnić warunków higienicznych klimatu pomieszczenia za pomocą urządzeń wentylacyjnych. które nie mają urządzeń do nawilżania i osuszania powietrza nawiewanego. Urządzenia takie zawodzą w pomieszczeniach dla ludzi, szczególnie zaś w okolicznościach niżej wymienionych: 1. Mała wilgotność powietrza zewnętrznego W zimie przy małym zagęszczeniu w pomieszczeniu, czyli przy niewielkim oddawaniu wilgoci przez osoby znajdujące się w pomieszczeniu. 2. Wysoka wilgotność powietrza zewnętrznego w lecie przy silnym zagęszczeniu w pomieszczeniu, czyli przy dużym oddawaniu wilgoci przez osoby znajdujące się w pomieszczeniu. W pierwszym przypadku występują skargi na zbyt wielką suchość, w drugim na zbyt dużą wilgotność (parność) powietrza w pomieszczeniu. Ustalono dla Poczdamu na podstawie obserwacji meteorologicznych w zimie, gdy średnie ciśnienie pary wynosi 3…5 mm Hg, że możliwe jest wystąpienie wartości ciśnienia poniżej 1 mm Hg, szczególnie podczas suchych zimowych wiatrów wschodnich. Obliczając wilgotności względne przy ogrzewaniu powietrza nawiewanego jedynie do 20 oc, otrzymuje się wartości zawarte między 9 i 30. Nawet przy uwzględnieniu oddawania pary wodnej w po- mieszczeniu, wilgotność względna leży poniżej dopuszczalnej granicy (ok. 35%). W takich warunkach przy ogrzewaniach powietrznych, które wymagają wyższego ogrzania powietrza niż do 20 oc, powietrze odczuwane będzie nieprzyjemnie – przede wszystkim w pobliżu otworów nawiewnych. Z drugiej strony, ciśnienie pary w lecie może wzrosnąć do 15 -;- 16 mm. Przy temperaturze powietrza równej 22 Oc wilgotność względna wynosi 75 -;- 80%. Takim powietrzem nie można poprawić warunków wilgotności w pomieszczeniu silnie zagęszczonym. W urządzeniach klimatyzacyjnych z całkowitym wyposażeniem do samoczynnej regulacji temperatury i wilgotności można osiągnąć wymagany stan powietrza w pomieszczeniach wentylowanych we wszystkich istniejących warunkach powietrza zewnętrznego, przez nawilżanie powietrza w zimie, zaś przez osuszanie powietrza w lecie, wskutek schłodzenia go poniżej punktu rosy. Do obliczenia jakie ilości wody są potrzebne do nawilżania, można przyjąć jako podstawę pracy w zimie podaną wcześniej tablicę minimalnych wilgotności powietrza. Jeśli chodzi o pracę w lecie, trzeba odpowiedzieć na pytanie z jakimi niekorzystnymi stanami powietrza zewnętrznego należy liczyć się w ciepłej porze roku. Przy wysokich temperaturach wilgotność względna jest stosunkowo mała i wynosi najwyżej 360/0. Dotyczy to najczęściej dni suchych. Przy wysokich ciśnieniach pary, występujących razem z wysokimi wilgotnościami względnymi, temperatura powietrza jest najczęściej niezbyt wysoka (20 -;- 25 oc). Wydajność chłodzenia wymagana w urządzeniach klimatyzacyjnych zawsze zależy od temperatury i wilgotności powietrza, często więc bar- dziej celowe jest przeprowadzanie obliczeń bezpośrednio za pomocą entalpii powietrza zewnętrznego. Dotyczy to przede wszystkim obliczeń porównawczych, w których na przykład do określenia optymalnego pod względem ekonomicznym wykonania urządzeń chłodniczych trzeba znać, obok wartości maksymalnej wydajności, również roczny przebieg pracy urządzenia chłodniczego i jego podział na poszczególne stopnie obciążenia. Z obserwacji meteorologicznych i klimatycznych można wyprowadzić dla normalnego roku linie częstotliwości entalpii powietrza, które podobnie jak częstotliwości temperatur w technice ogrzewniczej określają stosunki obciążenia w technice klimatyzacyjnej. [hasła pokrewne: ,ogrodzenia betonowe, drzwi drewniane zewnętrzne, drzwi balkonowe ]

Comments Off

« Previous Entries