Architekci
Architektura oraz architekci

Posts Tagged ‘jesienny pejzaż’

Najczesciej bywa stosowana wentylacja naturalna

Posted in Uncategorized  by admin
November 15th, 2018

Najczęściej bywa stosowana wentylacja naturalna – wyciągowa lub wciągowo-wyciągowa, Ilość wciągowych i wyciągowych wentylatorów i ich średnice dobiera się stosownie do rodzaju budowli dla zwierząt i miejscowych warunków klimatycznych. Kanalizacja służy do zbierania i odprowadzania gnojówki. W tym celu należy przewidzieć konieczne spadki podłogi oraz kryte lub otwarte kanały ściekowe, zaś w pobliżu budynku urządza się studzienki zbiorniki gnojówki. Oprócz typowych projektów budynków na pomieszczenie zwierząt gospodarskich istnieją także projekty budynków pomocniczych sektora hodowlanego (kuchnie paszowe, składy pasz, gnojowniki, mleczarnie itp. ), którymi należy posługiwać się przy wybieraniu właściwego typu budowli. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘jesienny pejzaż’

Najczesciej bywa stosowana wentylacja naturalna

Posted in Uncategorized  by admin
November 15th, 2018

Takie rozmieszczenie (głowami do ścian zewnętrznych) tworzy dwa przejścia wzdłuż ścian i jedno pośrodku. Oprócz właściwego pomieszczenia dla zwierząt przewidziane są dobudówki służące jako zlewalnia mleka, przygotowywalnia paszy i izba służbowa. W jednym końcu budynku umieszczono składzik na narzędzia i rozdzielnię paszy. Tu też dostawiony jest silos wieżowy, co ułatwia obsługę bydła . Zarówno w tym jak i we wszystkich innych typowych projektach budynków hodowlanych przewidywane są możliwości zastosowania mechanizacji urządzeń służących do poszczególnych czynności: poideł mechanicznych, ulepszonych wiązadeł, górnej lub naziemnej kolejki, elektromechanicznej dójki itp. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘jesienny pejzaż’

Najczesciej bywa stosowana wentylacja naturalna

Posted in Uncategorized  by admin
November 15th, 2018

Podział w stosunku do pojemności, tj. ilości stanowisk, które dany budynek zawiera. Tak np. obory bywają na 15, 30, 40, 60, 100 i więcej sztuk, chlewnie oznaczają się wg ilości klatek na 10, 18, 29 i 40 klatek itd. Dla gospodarstw z niewielkim pogłowiem buduje się wspólne obory, np. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘jesienny pejzaż’

Najczesciej bywa stosowana wentylacja naturalna

Posted in Uncategorized  by admin
November 15th, 2018

Projekt jednego z cielętników. Chlewnie bywają różnych typów, W dużych fermach buduje się oddzielne chlewnie dla macior z prosiętami i warchlakarnie, a w niewielkich – całe pogłowie umieszcza się w jednym budynku z podziałem na grupy. W większości wypadków wszystkie typowe projekty przewidują urządzenie dobudówki lub wydzielenie części ogólnego budynku na urządzenie paszarni, parników a nawet karmienie tam, gdzie stosuje się karmienie zwierząt w grupach. Ogólny widok i plan typowej chlewni dla macior na 29 stanowisk, umieszczonych w 2 rzędach wzdłuż ścian budynku. W północnych rejonach ZSRR w chlewniach dla macior buduje się piece ogrzewające. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries