Architekci
Architektura oraz architekci

Posts Tagged ‘garaże blaszane’

Scieki z przemyslu hutniczego

Posted in Uncategorized  by admin
July 14th, 2016

Ścieki z przemysłu hutniczego nie mogą być odprowadzane bez oczyszczania do odbiornika. Zależnie od jego wielkości odpływ z odlewni, walcowni itp. może być mniej lub więcej niebezpieczny, a to wskutek naruszania równowagi tlenowej (związki siarki) oraz toksycznego działania zawartych w tych ściekach związków cyjanowych oraz fenolu. Cyjanki dość szybko ulegają rozkładowi, szczególnie w lecie. Ścieki z chemicznej obróbki metali. Ścieki z wytrawiania metali w celu oczyszczenia ich powierzchni z rdzy i zgorzeliny zawierają sole metali wytrawianych. Ilość ścieków jest znaczna, spowodowana dużym zużyciem wody do płukania: 30-50 m na 1000 m2 powierzchni wytrawianej. Ujemną cechą tych ścieków jest nierównomierny odpływ; od 1-2 razy na dobę do 1 razu na tydzień. Wpływ na odbiornik jest wysoce ujemny ze względu na dużą koncentrację soli metali i trujących cyjanków obniżenie odczynu (pH), ubytek tlenu. Kłaczkowaty wodorotlenek żelazowy działa szkodliwie na ryby oraz na niższe organizmy wodne. Oczyszczanie tych ścieków nie jest skomplikowane i opiera się na metodzie chemicznej i sedymentacji. Sole metali mogą być odzyskane. [przypisy: drzwi stalowe, garaże blaszane, drzwi zewnętrzne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘garaże blaszane’

Scieki z przemyslu hutniczego

Posted in Uncategorized  by admin
July 14th, 2016

Koszt budowy elektrowni i urządzeń elektrycznych wchodzi do bilansu tych instytucji, których środki zostały zużyte na budowę. W razie braków wystarczających środków kołchoz może otrzymać pożyczkę z Sielchozbanku na następujących warunkach: 1. Kredytu udziela się na okres 8 lat, przy czym spłaty rozpoczyna się dopiero z początkiem 3 roku. Procentami od pożyczki uznaje się bank, a obciąża kołchoz licząc kwartalnie 30f0 rocznie. Ogólna suma kredytu nie przewyższa 50% kosztu elektryfikacji. 2. Bank udziela pożyczki wyłącznie na wniosek kołchozu, na podstawie uchwały ogólnego zebrania kołchoźników i pod warunkiem, że kredyt jest przewidziany w planie produkcyjnym i w preliminarzu budżetowym kołchozu. Wzór typowego protokołu można otrzymać w dowolnej filii Sielchozbanku. 3. Wysokość kredytu dla kołchozu zatwierdza Prezydium Rejonowego Komitetu Wykonawczego Delegatów Robotniczych. 4. W terminie dwudniowym od rozpatrzenia przez Rejonowy Komitet Wykonawczy preliminarza kołchozu i po zatwierdzeniu wysokości kredytu filia banku zobowiązana jest zawiadomić kołchoz o otwarciu kredytu lub wyjaśnić powód odmowy. 5. Wnioski na kredyt kołchozy składają w terminie ustalonym przez filie Sielchozbanku, jednak nie później niż w czasie przewidzianym dla przedstawienia w Wydziałach Rolnych preliminarzy budżetowych oraz planów produkcyjnych. Kołchozom, które mają zadłużenie w Sielchozbanku, pożyczek udzielać nie wolno. [patrz też: drzwi szklane, bramy garażowe, garaże blaszane ]

Comments Off

« Previous Entries