Architekci
Architektura oraz architekci

Posts Tagged ‘gamart’

Najczesciej bywa stosowana wentylacja naturalna

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Najczęściej bywa stosowana wentylacja naturalna – wyciągowa lub wciągowo-wyciągowa, Ilość wciągowych i wyciągowych wentylatorów i ich średnice dobiera się stosownie do rodzaju budowli dla zwierząt i miejscowych warunków klimatycznych. Kanalizacja służy do zbierania i odprowadzania gnojówki. W tym celu należy przewidzieć konieczne spadki podłogi oraz kryte lub otwarte kanały ściekowe, zaś w pobliżu budynku urządza się studzienki zbiorniki gnojówki. Oprócz typowych projektów budynków na pomieszczenie zwierząt gospodarskich istnieją także projekty budynków pomocniczych sektora hodowlanego (kuchnie paszowe, składy pasz, gnojowniki, mleczarnie itp. ), którymi należy posługiwać się przy wybieraniu właściwego typu budowli. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘gamart’

Najczesciej bywa stosowana wentylacja naturalna

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Takie rozmieszczenie (głowami do ścian zewnętrznych) tworzy dwa przejścia wzdłuż ścian i jedno pośrodku. Oprócz właściwego pomieszczenia dla zwierząt przewidziane są dobudówki służące jako zlewalnia mleka, przygotowywalnia paszy i izba służbowa. W jednym końcu budynku umieszczono składzik na narzędzia i rozdzielnię paszy. Tu też dostawiony jest silos wieżowy, co ułatwia obsługę bydła . Zarówno w tym jak i we wszystkich innych typowych projektach budynków hodowlanych przewidywane są możliwości zastosowania mechanizacji urządzeń służących do poszczególnych czynności: poideł mechanicznych, ulepszonych wiązadeł, górnej lub naziemnej kolejki, elektromechanicznej dójki itp. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘gamart’

Najczesciej bywa stosowana wentylacja naturalna

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Podział w stosunku do pojemności, tj. ilości stanowisk, które dany budynek zawiera. Tak np. obory bywają na 15, 30, 40, 60, 100 i więcej sztuk, chlewnie oznaczają się wg ilości klatek na 10, 18, 29 i 40 klatek itd. Dla gospodarstw z niewielkim pogłowiem buduje się wspólne obory, np. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘gamart’

Najczesciej bywa stosowana wentylacja naturalna

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Projekt jednego z cielętników. Chlewnie bywają różnych typów, W dużych fermach buduje się oddzielne chlewnie dla macior z prosiętami i warchlakarnie, a w niewielkich – całe pogłowie umieszcza się w jednym budynku z podziałem na grupy. W większości wypadków wszystkie typowe projekty przewidują urządzenie dobudówki lub wydzielenie części ogólnego budynku na urządzenie paszarni, parników a nawet karmienie tam, gdzie stosuje się karmienie zwierząt w grupach. Ogólny widok i plan typowej chlewni dla macior na 29 stanowisk, umieszczonych w 2 rzędach wzdłuż ścian budynku. W północnych rejonach ZSRR w chlewniach dla macior buduje się piece ogrzewające. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘gamart’

Najczesciej bywa stosowana wentylacja naturalna

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

PLANOWANIE BUDOWNICTWA Dla budownictwa każdego kołchozu winien być wybrany odpowiedni teren. Wymiary i właściwości tego terenu będą zależały od tego, jakie ma być zamierzone budownictwo. Mając do rozwiązania określone zagadnienie budowlane i ustalony teren można wybrać z typowych projektów najbardziej odpowiadający zarówno warunkom terenowym jak i gospodarczym. Pomimo wielkiej różnorodności projektów nie mogą one jednak objąć wszystkich lokalnych potrzeb i właściwości. Dlatego też w kołchozowym budownictwie często wypada dostosowywać typowy projekt do istniejących warunków. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘gamart’

Najczesciej bywa stosowana wentylacja naturalna

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Ścieki z sortowni i mycia węgla odpływają w ilości 7-8-krotnej w stosunku do wydobytego węgla. W celu zaoszczędzenia wody stosuje się recyrkulację, oczyszczając ścieki za pomocą koagulacji (CaO i NaOH). Jeżeli ścieki nie są oczyszczane, pył i drobny miał węglowy jest unoszony prądem wody na dziesiątki kilometrów. Np. potok Pełcznica, zanieczyszczony pyłem węglowym w Wałbrzychu, wprowadza te zanieczyszczenia do Potoku Strzegomskiego, który z kolei zanieczyszcza Bystrzycę aż do ujścia jej – do Odry; ogółem skoncentrowane zanieczyszczenia. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘gamart’

Najczesciej bywa stosowana wentylacja naturalna

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Odpływ ścieków zazwyczaj nie jest stały, równomierny i o jednakowym składzie chemicznym. Szczególnie szkodliwe są odpływy okresowe ze względu na dużą koncentrację zanieczyszczeń. Np. ścieki z zakładów mleczarskich odpływają na ogół w ciągu 2-3 godz rannych w ciągu doby. Ścieki z pewnych działów hut, np. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘gamart’

Najczesciej bywa stosowana wentylacja naturalna

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Dzięki uprzejmości Galerii Luis Serpa Projectos, Ja-Project i Nogo Organizowanej przez Ja-Project i Nogo, Galeria Luis Serpa Projectos ma przyjemność ogłosić swój drugi wykład POST2000TALKS.
Będą gospodarzem Zoetrope Design Studio.
S Parametrics w praktyce.
we wtorek, 23 listopada 2010 r., o godzinie 18:30 w Lizbonie, w Portugalii.
Więcej opisów wydarzeń po przerwie. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘gamart’

Najczesciej bywa stosowana wentylacja naturalna

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Podczas kongresu AIA w Miami mieliśmy okazję przeprowadzić wywiad z Steve em Dumezem, dyrektorem projektu w firmie Eskew + Dumez + Ripple z Nola, która otrzymała swoją FAIA podczas imprezy.
Steve jest guru projektowania.
w EDR, nadzorując projektowanie wszystkich projektów od koncepcji do dokumentacji budowlanej, a według firmy.
jego szkice dłoni we wczesnych fazach projektowania są nieocenione ..
Steve, wraz z partnerami Allenem Eskewem (FAIA) i Markiem Ripple (AIA, LEED AP) skupili swoje wysiłki w obszarze NOLA, nie tylko na swoich budynkach, ale także brali udział w inicjatywach mających na celu odbudowę NOLA. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘gamart’

Najczesciej bywa stosowana wentylacja naturalna

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Dzięki uprzejmości Ben Walker Ben Walker, z Townsend + Associates Architects, przedstawił swoją propozycję Pod Market w 2009 roku.
New Push.
Wystawa konkursowa dla powstających architektów w ACT w Australii.
Konkurs został zorganizowany przez grupę Faction z rozdziału ACT australijskiego Instytutu Architektów.
Wniosek zdobył pierwszą nagrodę. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries