Architekci
Architektura oraz architekci

Posts Tagged ‘drzwi wewnętrzne DRE’

CHŁODZENIE PRZEZ POBIERANIE WODY

Posted in Uncategorized  by admin
June 25th, 2018

Jeśli drobno rozpyloną wodę wprowadzić za pomocą dysz do powietrza o wilgotności mniejszej od wilgotności nasycenia, wtedy woda parowuje. Konieczne ciepło parowania zostanie odebrane od ciepła: powietrza, a więc temperatura powietrza odpowiednio obniży się (chłodzenie przez parowanie). Przy tym procesie wilgotność względna powietrza zwiększy się wskutek przyrostu pary wodnej i równoczesnego obniżenia się temperatury. Temperatura, przy której powietrze w trakcie tego procesu osiągnie stan nasycenia, nazywa się granicą chłodzenia. Wartość jej jest zgodna ze wskazaniem wilgotnego termometru, wokół którego przepływa z do- stateczną prędkością powietrze, jak na przykład w psychrometrze Assmanna. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘drzwi wewnętrzne DRE’

CHŁODZENIE PRZEZ POBIERANIE WODY

Posted in Uncategorized  by admin
June 25th, 2018

Proces wymiany ciepła spotykamy w technice ogrzewania i klimatyzacji w wielu odmianach. Na przykład budynki ogrzewane oddają stale ciepło do zewnętrznej atmosfery; wielkość tych strat ciepła w najniekorzystniejszych warunkach jest miarodajna do określania wielkości urządzeń ogrzewczych. Potrzebne wielkości grzejników, jak również po- wierzchnie ogrzewalne kotłów i wymienników ciepła można obliczyć tylko wtedy, jeśli znane są podstawy wymiany ciepła. Zastosowanie powyższych zasad pozwala inżynierowi na wielokrotne polepszenie warunków wy- miany ciepła, wskutek nadania konstrukcji odpowiednich kształtów i na zwiększenie tym samym wydajności powierzchni grzejnych, przy zachowaniu jednakowego nakładu materiałów i kosztów. Często stawia się zadanie odwrotne – ograniczenie procesu wymiany ciepła (ochrona przed stratami ciepła, izolacja termiczna), ponieważ ciepło przepływające na zewnątrz jest stracone. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘drzwi wewnętrzne DRE’

CHŁODZENIE PRZEZ POBIERANIE WODY

Posted in Uncategorized  by admin
June 25th, 2018

Rozpatrzymy teraz grubościenną rurę o przekroju kołowym i o dużej długości, przez którą przepływa czynnik grzejny. W odcinku o długości L (pomijamy wpływ końców rury) tsl i ts2 są temperaturami wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni. Ciepło płynące na zewnątrz musi wraz ze wzrastającym odstępem od ściany wewnętrznej przepływać przez coraz to większe powierzchnie; charakterystyka rozkładu temperatur narysowana w poprzek ściany nie może być przeto linią prostą. Obliczanie za pomocą wzoru jest konieczne dopiero przy rurach izolowanych o małych średnicach albo przy izolacji o dużych grubościach. Jeśli w izolowanej rurze zmierzono straty ciepła wtedy znając temperaturę wewnętrznej powierzchni ścianki współczynnik przewodzenia ciepła można ustalić za pomocą równania temperaturę powierzchni zewnętrznej ts2. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘drzwi wewnętrzne DRE’

CHŁODZENIE PRZEZ POBIERANIE WODY

Posted in Uncategorized  by admin
June 25th, 2018

Magazyny pasz naj właściwiej jest umieszczać wzdłuż dróg łączących paszarnie z oborami i chlewami. Szopy na składowanie siana (zamknięte) powinny znajdować się w odległości co najmniej 60 mb od najbliższych budynków, a gnojowniki – w odległości przynajmniej 50 mb od strony podwietrznej i w części niżej położonej. Sektor magazynowy powinien mieć dobre połączenia drogowe. Działka na ten cel przeznaczona musi być suchai dobrze naświetlana promieniami słońca. Wszystkie budynki tego sektora powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały warunki wygodnego wywozu i. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »