Architekci
Architektura oraz architekci

Posts Tagged ‘drzwi szklane’

Koszt budowy elektrowni i urzadzen elektrycznych

Posted in Uncategorized  by admin
July 10th, 2016

Koszt budowy elektrowni i urządzeń elektrycznych wchodzi do bilansu tych instytucji, których środki zostały zużyte na budowę. W razie braków wystarczających środków kołchoz może otrzymać pożyczkę z Sielchozbanku na następujących warunkach: 1. Kredytu udziela się na okres 8 lat, przy czym spłaty rozpoczyna się dopiero z początkiem 3 roku. Procentami od pożyczki uznaje się bank, a obciąża kołchoz licząc kwartalnie 30f0 rocznie. Ogólna suma kredytu nie przewyższa 50% kosztu elektryfikacji. 2. Bank udziela pożyczki wyłącznie na wniosek kołchozu, na podstawie uchwały ogólnego zebrania kołchoźników i pod warunkiem, że kredyt jest przewidziany w planie produkcyjnym i w preliminarzu budżetowym kołchozu. Wzór typowego protokołu można otrzymać w dowolnej filii Sielchozbanku. 3. Wysokość kredytu dla kołchozu zatwierdza Prezydium Rejonowego Komitetu Wykonawczego Delegatów Robotniczych. 4. W terminie dwudniowym od rozpatrzenia przez Rejonowy Komitet Wykonawczy preliminarza kołchozu i po zatwierdzeniu wysokości kredytu filia banku zobowiązana jest zawiadomić kołchoz o otwarciu kredytu lub wyjaśnić powód odmowy. 5. Wnioski na kredyt kołchozy składają w terminie ustalonym przez filie Sielchozbanku, jednak nie później niż w czasie przewidzianym dla przedstawienia w Wydziałach Rolnych preliminarzy budżetowych oraz planów produkcyjnych. Kołchozom, które mają zadłużenie w Sielchozbanku, pożyczek udzielać nie wolno. [patrz też: drzwi szklane, bramy garażowe, garaże blaszane ]

Comments Off

Posts Tagged ‘drzwi szklane’

Koszt budowy elektrowni i urzadzen elektrycznych

Posted in Uncategorized  by admin
July 10th, 2016

Mając gotowy projekt i kosztorys należy opracować harmonogram robót, w którym zaplanowuje się kolejność robót w poszczególnych obiektach i terminy ich wykonania. Przy opracowywaniu harmonogramu należy zestawić obliczenia ilości poszczególnych rodzajów robót oraz wybrać najwłaściwszy sposób ich wykonania, a posiadając potrzebne materiały można już całkowicie ustalić kolejność wykonywania robót. Te poszczególne zaplanowania stanowią istotną podstawę do opracowania harmonogramu robót. W celu zapewnienia ścisłego wykonania robót według opracowanego harmonogramu należy przewidzieć ścisłe terminy dostaw materiałów oraz terminowego przygotowania siły roboczej. Potrzebne ilości materiałów budowlanych i siły roboczej ustala się na podstawie projektów i kosztorysów , a terminy ich dostaw według opracowanego harmonogramu. Po obliczeniu zapotrzebowania ilości poszczególnych materiałów i terminów wymaganych dostaw opracowuje się plan zaopatrzenia materiałowego. Plan ten powinien zawierać wykaz materiałów uzyskiwanych na miejscu oraz materiałów sprowadzanych. Przygotowanie i dostawę miejscowych materiałów budowlanych organizuje się bądź sposobem gospodarczym, bądź też zawiera się umowy na dostawy z właściwymi organizacjami mogącymi je wykonać. [więcej w: drzwi szklane, bramy garażowe, garaże blaszane ]

Comments Off

« Previous Entries