Architekci
Architektura oraz architekci

Posts Tagged ‘drzwi garażowem’

ŚREDNIE ROCZNE ABSOLUTNE TEMPERATURY EKSTREMALNE POWIETRZA

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Średnie temperatury zimowe we wszystkich przytoczonych miejscowościach leżą kilka stopni powyżej zera. Jednak obliczenia zapotrzebowania ciepła potrzebne do projektowania urządzeń ogrzewczych nie opierają się na tej temperaturze, gdyż wtedy urządzenia zawodziłyby przy większych mrozach, ale opierają się na normie DIN 4701 i podanych w niej średnich najniższych temperaturach zimowych, które są prawie równe wartości średnich rocznych temperatur minimalnych dla dłuższego okresu czasu. Zgodnie z doświadczeniami, metoda taka daje wystarczającą gwarancję. że urządzenia również będą działały przy występujących w rzadkich przypadkach jeszcze niższych temperaturach, ponieważ szczyty temperatury minimalnej mogą być po- kryte wskutek pojemności cieplnej budynku i palenia bez przerw, Stosowanie najniższych absolutnych temperatur zimowych prowadziłoby do zbyt kosztownych urządzeń. Różnica między średnimi i absolutnymi najniższymi wartościami rocznymi wynosi dla większości miejscowości 9 – 11 oc, Wydaje się celowe umieszczenie w tej tablicy również średnich i absolutnych maksimów rocznych temperatury. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘drzwi garażowem’

ŚREDNIE ROCZNE ABSOLUTNE TEMPERATURY EKSTREMALNE POWIETRZA

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Wiatr – poziomy prąd powietrza – występuje w najbardziej ścisłym związku z rozkładem ciśnień powietrza panującym w danej chwili na powierzchni ziemi, co jest uwidocznione dla większych obszarów – na przykład dla Europy – na ukazujących się co dzień mapach pogody. W bliskich ziemi warstwach powietrze przepływa z obszarów wyższego – ciśnienia powietrza do obszarów niższego ciśnienia. Prędkość wiatru zależy od wartości różnicy ciśnień powietrza, natomiast kierunek wiatru nie jest zgodny z kierunkiem spadku ciśnienia, ponieważ powietrze w swym ruchu doznaje odchylenia wywołanego obrotem ziemi. W stacjach meteorologicznych ustala się prędkość i kierunek wiatru równocześnie z pomiarami pozostałych czynników meteorologicznych. Pomiar prędkości wiatru w misek przeprowadza się znanym czaszowym anemometrem Robinsona, ustalenia kierunku wiatru sprawdza się za po- mocą chorągiewki wiatru. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘drzwi garażowem’

ŚREDNIE ROCZNE ABSOLUTNE TEMPERATURY EKSTREMALNE POWIETRZA

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Podczas naporu wiatru zapotrzebowanie ciepła budynku zwiększa się w dwojaki sposób. Początkowo wraz ze wzrostem prędkości wiatru rośnie oddawanie ciepła przez konwekcję z powierzchni zewnętrznych. Przy dostatecznej jednak izolacji cieplnej ścian i dachów, udział zewnętrznego oporu przejmowania ciepła jest niewielki w całkowitym oporze przepływu ciepła, więc wpływ ten w praktycznym ogrzewaniu jest prawie nieodczuwalny, chyba że występują duże powierzchnie pojedynczo oszklonych okien. Główną przyczyną zwiększenia zapotrzebowania ciepła budynku, wystawionego na działanie wiatru, jest wzmożone wietrzenie samoczynne. Z jednej strony wpływ ten trzeba brać pod uwagę przy obliczaniu wielkości urządzenia ogrzewczego z drugiej strony należy uwzględnić go przy szacowaniu i ocenie zużycia opału dla budynku. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘drzwi garażowem’

ŚREDNIE ROCZNE ABSOLUTNE TEMPERATURY EKSTREMALNE POWIETRZA

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Powietrze zewnętrzne, wnikające podczas naporu wiatru przez szczeliny przy oknach do ogrzewanego pomieszczenia, wskutek swej większej gęstości, opada bezpośrednio w dół przy ścianie zewnętrznej. Mimo zmieszania z cieplejszym powietrzem pomieszczenia i ewentualnego dodatkowego ogrzania od grzejników umieszczonych we wnękach podokiennych powstaje w warstwach powietrza bliskich podłogi ruch powietrza skierowany od okna do ściany wewnętrznej. Wskutek większej prędkości i niższej temperatury powietrza, ruch ten odczuwa się szczególnie nieprzyjemnie w pobliżu okien, ale często wyczuwa się go również w dalszej części pomieszczenia, co widać z wykresów rozkładu temperatury w płaszczyźnie pionowej. Jest oczywiste, że zjawiska te występują silniej, jeśli nie ma miejscowych powierzchni grzejnych przy ścianach zewnętrznych (ogrzewanie piecowe, ogrzewanie sufitowe) i jeśli okna są duże i nieszczelne. Nierównomierny pionowy rozkład temperatur zmusza do nagrzewania pomieszczenia przeciętnie do wyższych temperatur. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘drzwi garażowem’

ŚREDNIE ROCZNE ABSOLUTNE TEMPERATURY EKSTREMALNE POWIETRZA

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Kotły względnie wymienniki ciepła oraz powierzchnie grzejne trzeba obliczyć w taki sposób, aby nawet przy najmniej korzystnych warunkach atmosferycznych zapewnić wymagane ogrzanie pomieszczenia. Obok zapotrzebowania ciepła dla budynku na straty przez przewodzenie należy, przy niskich temperaturach zewnętrznych, pokryć za pomocą ogrzewania pewne określone zapotrzebowanie ciepła na wentylację. Obliczenie przepływu powietrza przez budynek jest bardzo niepewne – trzeba bowiem poczynić założenia, dotyczące przypuszczalnej siły wiatru i przepuszczalności ustrojów budowlanych – więc zapotrzebowanie ciepła na wentylację można określić jedynie szacunkowo. W nowym wydaniu Regeln fur die Berechnung des Warrnebedarfs von Gebauden DIN 4701 styczeń 1959 r. podano w tym celu specjalną metodę obliczeniową Przykłady obliczeń wskazują, że zapotrzebowanie ciepła na wentylację wynosi zwykle 10 – 20% całkowitego zapotrzebowania ciepła, ale czasami może wzrosnąć do 30% albo więcej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘drzwi garażowem’

ŚREDNIE ROCZNE ABSOLUTNE TEMPERATURY EKSTREMALNE POWIETRZA

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Jeżeli porzucimy założenie ustalonego ruchu ciepła wówczas wraz ze zmianą natężenia. strumienia ciepła, który płynie przez dowolny element powierzchni, zmienia się również temperatura tego punktu. Proces ten można przedstawić jedynie za pomocą równań różniczkowych, przy czym prócz współrzędnych prostokątnych występuje również czas t jako dalsza dodatkowa wielkość zmienna. Dla płyty o nieskończonej rozciągłości, przez którą przepływa ciepło w poprzek, pozostaje w równaniu jedynie współrzędna x. Przy przepływie ciepła niezmiennym w czasie lewy człon równania jest także równy zeru; okazuje się, że równanie jest szczególnym przypadkiem ogólnego równania. Read the rest of this entry »

Comments Off