Architekci
Architektura oraz architekci

Posts Tagged ‘drzwi garażowem’

ŚREDNIE ROCZNE ABSOLUTNE TEMPERATURY EKSTREMALNE POWIETRZA

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Średnie temperatury zimowe we wszystkich przytoczonych miejscowościach leżą kilka stopni powyżej zera. Jednak obliczenia zapotrzebowania ciepła potrzebne do projektowania urządzeń ogrzewczych nie opierają się na tej temperaturze, gdyż wtedy urządzenia zawodziłyby przy większych mrozach, ale opierają się na normie DIN 4701 i podanych w niej średnich najniższych temperaturach zimowych, które są prawie równe wartości średnich rocznych temperatur minimalnych dla dłuższego okresu czasu. Zgodnie z doświadczeniami, metoda taka daje wystarczającą gwarancję. że urządzenia również będą działały przy występujących w rzadkich przypadkach jeszcze niższych temperaturach, ponieważ szczyty temperatury minimalnej mogą być po- kryte wskutek pojemności cieplnej budynku i palenia bez przerw, Stosowanie najniższych absolutnych temperatur zimowych prowadziłoby do zbyt kosztownych urządzeń. Różnica między średnimi i absolutnymi najniższymi wartościami rocznymi wynosi dla większości miejscowości 9 – 11 oc, Wydaje się celowe umieszczenie w tej tablicy również średnich i absolutnych maksimów rocznych temperatury. Wartości te mają istotne znaczenie dla techniki wentylacyjnej, ponieważ pozwalają zorientować się, jakie najwyższe temperatury zewnętrzne trzeba Uczyć przy pracy w lecie oraz – jeśli chodzi o urządzenie chłodnicze – Q ile stopni musi być ochłodzone powietrze przed wprowadzeniem go do pomieszczenia i jakiej wydajności chłodniczej trzeba dostarczyć w skrajnym przypadku. Dla uzupełnienia ostatnia kolumna zawiera liczbę dni gorących, w których temperatura osiąga wartość przynajmniej 25°C. Podczas takich dni wiele budynków nagrzewa się tak bardzo, że nawet w niezbyt zagęszczonych pomieszczeniach temperatura może wzrosnąć powyżej poziomu znośnego dla ludzi. W przeciwieństwie do znacznych różnic między rocznymi średnimi i absolutnymi wartościami minimalnymi temperatury, występującymi w zimie, przedział między średnimi i absolutnymi wartościami szczytowymi w lecie jest mały (ok. 3 -5°C) we wszystkich miejscowościach. Ponadto prawie nieodczuwalny jest wpływ czynników klimatycznych na roczne maksima temperatury. Jedynym wyjątkiem są miejscowości na wybrzeżu, gdzie temperatury są nieco niższe. W całych Niemczech przy obliczaniu urządzeń wentylacyjnych, związanych z chłodzeniem, jako temperaturę zewnętrzną przyjmuje się średnią roczną temperaturę maksymalną równą 32°C. Jedynie dla miejscowości przybrzeżnych należy przyjąć nieco niższą wartość temperatury. Liczbę dni, podczas których ze względu na wysoką temperaturę zewnętrzną trzeba się Uczyć z silniejszym chłodzeniem powietrza zewnętrznego, można założyć jako równą 30 – 40. Wartość ta jest również nieco niższa dla miejscowości nadbrzeżnych. [przypisy: drzwi garażowem, drzwi poznań, drzwi prysznicowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘drzwi garażowem’

ŚREDNIE ROCZNE ABSOLUTNE TEMPERATURY EKSTREMALNE POWIETRZA

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wiatr – poziomy prąd powietrza – występuje w najbardziej ścisłym związku z rozkładem ciśnień powietrza panującym w danej chwili na powierzchni ziemi, co jest uwidocznione dla większych obszarów – na przykład dla Europy – na ukazujących się co dzień mapach pogody. W bliskich ziemi warstwach powietrze przepływa z obszarów wyższego – ciśnienia powietrza do obszarów niższego ciśnienia. Prędkość wiatru zależy od wartości różnicy ciśnień powietrza, natomiast kierunek wiatru nie jest zgodny z kierunkiem spadku ciśnienia, ponieważ powietrze w swym ruchu doznaje odchylenia wywołanego obrotem ziemi. W stacjach meteorologicznych ustala się prędkość i kierunek wiatru równocześnie z pomiarami pozostałych czynników meteorologicznych. Pomiar prędkości wiatru w misek przeprowadza się znanym czaszowym anemometrem Robinsona, ustalenia kierunku wiatru sprawdza się za po- mocą chorągiewki wiatru. W większych stacjach używa się ponadto samopiszących przyrządów do stałej rejestracji warunków wietrznych.
DZIENNY I ROCZNY PRZEBIEG PRĘDKOŚCI WIATRU Na dzienny przebieg prędkości wiatru wpływają w znacznym stopniu pionowe ruchy powietrza, wywołane promieniowaniem słonecznym, Te pionowe ruchy, które występują najsilniej wkrótce po południu, unoszą w górę powietrze ogrzane przy powierzchni ziemi oraz spychają z góry w dół powietrze chłodniejsze i prędzej poruszające się w kierunku poziomym. Wskutek tego zwiększa się prędkość wiatru nad ziemią, a natomiast zmniejsza się jego prędkość w górnych warstwach. Wiatr przyziemny osiąga przeto swą największą prędkość wkrótce po południu, natomiast wiatr na dużych wysokościach jest w tym czasie najsłabszy. Należy jeszcze zwrócić uwagę na następujące zjawisko: w zimie przebieg dobowy prędkości wiatru już na niewielkiej wysokości (ok. 40 m nad ziemią) jest taki sam jak przebieg dobowy wiatru na dużych wysokościach,. tzn. jest najsilniejszy w nocy, a najsłabszy po południu. Takie zachowanie się wiatru w zimie można odczuć już na niewielkiej wysokości, a więc górne piętra naszych domów mieszkalnych, szczególnie zaś przy wysokiej zabudowie, znajdują się w zimie- pod wpływem maksimum wiatru, co może mieć znaczenie dla schładzania górnych pięter przez przedostające się powietrze zewnętrzne. [przypisy: drzwi garażowem, drzwi poznań, drzwi prysznicowe ]

Comments Off

« Previous Entries