Architekci
Architektura oraz architekci

PROMIENIOWANIE SŁONECZNE. DANE OGOLNE

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

W klimacie środkowoeuropejskim ilości ciepła doprowadzane przez promieniowanie słoneczne do położonego na równinie budynku podczas dni o maksymalnym, obciążeniu grzejnym są tak małe, że przy obliczaniu ogrzewania można je w ogóle pominąć. Jednak przy wyższej temperaturze zewnętrznej, przede wszystkim w porze przejściowej, doprowadzenie ciepła przez promieniowanie wpływa znacznie na ogrzanie pomieszczenia, szczególnie w przypadku dużych powierzchni okiennych w ścianach południowych, południowo-wschodnich i południowo-zachodnich. Materiały budowlane ścian południowych i południowo-wschodnich są zwykle również bardziej suche od pozostałych ścian, a szczególnie od ścian skierowanych na północ. W celu wyrównania tego w rachunku zapotrzebowania ciepła, pomieszczenia skierowane bardziej na północ otrzymują dodatek równy 5%, zaś w pomieszczeniach położonych na południe zakłada się zmniejszenie strat przewodzenia ciepła równe 5 Ufo. W porze przejściowej można najskuteczniej przeciwdziałać przegrzewaniu po- mieszczeń położonych na południe, południowy zachód i południowy wschód, stosując regulację strefową urządzenia ogrzewczego, co zalecano już przy wyrównaniu oddziaływania wiatru. Read the rest of this entry »

Comments Off

WPŁYW NA ZUŻYCIE CIEPŁA

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Podczas gdy przy ustalaniu szczytowej wydajności urządzenia grzejnego można było przynajmniej uwzględnić rząd wielkości wpływu wiatru, to nawet w przybliżeniu nie można podać nadwyżki zużycia ciepła przez budynek wskutek większego przepływu powietrza. Prócz miejscowych warunków wietrznych duże znaczenie ma także szczelność budynku zależna od wykonania budowlanego oraz położenie względem głównych kierunków wiatru, jak również ewentualna możliwość strony przed uderzeniami wiatru przez sąsiednie budynki, drzewa itp. Obserwacje pracy ogrzewania w praktyce wykazują, że w domach o eksponowanym położeniu, wydzielone sekcje instalacji ogrzewania od strony nawietrznej muszą czasem pracować przy temperaturze zasilania o 10 oc wyższej niż pracują sekcje ogrzewania od strony odwietrznej. Od- powiada temu zwiększenie wydajności o 25010 przy temperaturze wody grzejnej równej 60 oc, Przy starannych pomiarach zużycia ciepła w ogrze- waniach dużych bloków stwierdzono, że podczas wietrznych dni nadwyżka zużycia opału wynosiła 10-20%. Jednak już w tygodniowych wykazach zużycia opału do ogrzewania budynku tylko niekiedy można wykazać wpływ dni wietrznych, a tym bardziej nie można tego dokonać na przestrzeni dłuższego okresu czasu. Read the rest of this entry »

Comments Off

WPŁYW OBLICZENIA URZĄDZEŃ OGRZEWCZYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Kotły względnie wymienniki ciepła oraz powierzchnie grzejne trzeba obliczyć w taki sposób, aby nawet przy najmniej korzystnych warunkach atmosferycznych zapewnić wymagane ogrzanie pomieszczenia. Obok zapotrzebowania ciepła dla budynku na straty przez przewodzenie należy, przy niskich temperaturach zewnętrznych, pokryć za pomocą ogrzewania pewne określone zapotrzebowanie ciepła na wentylację. Obliczenie przepływu powietrza przez budynek jest bardzo niepewne – trzeba bowiem poczynić założenia, dotyczące przypuszczalnej siły wiatru i przepuszczalności ustrojów budowlanych – więc zapotrzebowanie ciepła na wentylację można określić jedynie szacunkowo. W nowym wydaniu Regeln fur die Berechnung des Warrnebedarfs von Gebauden DIN 4701 styczeń 1959 r. podano w tym celu specjalną metodę obliczeniową Przykłady obliczeń wskazują, że zapotrzebowanie ciepła na wentylację wynosi zwykle 10 – 20% całkowitego zapotrzebowania ciepła, ale czasami może wzrosnąć do 30% albo więcej. Read the rest of this entry »

Comments Off

WPŁYW NA OGRZEWANIE BUDYNKU

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Powietrze zewnętrzne, wnikające podczas naporu wiatru przez szczeliny przy oknach do ogrzewanego pomieszczenia, wskutek swej większej gęstości, opada bezpośrednio w dół przy ścianie zewnętrznej. Mimo zmieszania z cieplejszym powietrzem pomieszczenia i ewentualnego dodatkowego ogrzania od grzejników umieszczonych we wnękach podokiennych powstaje w warstwach powietrza bliskich podłogi ruch powietrza skierowany od okna do ściany wewnętrznej. Wskutek większej prędkości i niższej temperatury powietrza, ruch ten odczuwa się szczególnie nieprzyjemnie w pobliżu okien, ale często wyczuwa się go również w dalszej części pomieszczenia, co widać z wykresów rozkładu temperatury w płaszczyźnie pionowej. Jest oczywiste, że zjawiska te występują silniej, jeśli nie ma miejscowych powierzchni grzejnych przy ścianach zewnętrznych (ogrzewanie piecowe, ogrzewanie sufitowe) i jeśli okna są duże i nieszczelne. Nierównomierny pionowy rozkład temperatur zmusza do nagrzewania pomieszczenia przeciętnie do wyższych temperatur. Read the rest of this entry »

Comments Off

ŚCIANKA CYLINDRYCZNA

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Rozpatrzymy teraz grubościenną rurę o przekroju kołowym i o dużej długości, przez którą przepływa czynnik grzejny. W odcinku o długości L (pomijamy wpływ końców rury) tsl i ts2 są temperaturami wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni. Ciepło płynące na zewnątrz musi wraz ze wzrastającym odstępem od ściany wewnętrznej przepływać przez coraz to większe powierzchnie; charakterystyka rozkładu temperatur narysowana w poprzek ściany nie może być przeto linią prostą. Obliczanie za pomocą wzoru jest konieczne dopiero przy rurach izolowanych o małych średnicach albo przy izolacji o dużych grubościach. Jeśli w izolowanej rurze zmierzono straty ciepła wtedy znając temperaturę wewnętrznej powierzchni ścianki współczynnik przewodzenia ciepła można ustalić za pomocą równania temperaturę powierzchni zewnętrznej ts2. Read the rest of this entry »

Comments Off

PRZEWODZENIE CIEPŁA

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Przewodzenie ciepła w ciele stałym o prostych formach geometrycznych daje się zwykle bez trudności wyznaczyć matematycznie, jeśli tylko rozkład temperatury pozostaje niezmienny w czasie (stan ustalony albo ustalony przepływ ciepła). Założenie takie jest słuszne w wielu omawianych tu zagadnieniach albo jest przynajmniej dopuszczalne ze względu na wymaganą dokładność rachunku.
PRZEWODZENIE CIEPŁA W STANIE USTALONYM Dla ogrzewniczych obliczeń przewodzenia ciepła szczególnie interesujące jest przewodzenie ciepła w ściance płaskiej i w ściance cylindrycznej.
SCIANKA PŁASKA Ciepło przepływa przez bardzo, dużą ściankę o jednorodnej strukturze i równoległych równych powierzchniach. Współczynnik przewodzenia ciepła można zdefiniować w obrazowy sposób jako taką ilość ciepła, która przepływa w ciągu godziny przez warstwę o grubości 1 m i powierzchnię 1 m2, jeśli na powierzchniach tej warstwy występuje różnica temperatur 1°C. Jeśli w ograniczonym zakresie temperatur przyjmie się współczynnik przewodzenia ciepła jako wielkość stałą, wtedy temperatura w ścianie zmienia się liniowo w kierunku przepływu ciepła. Różnice temperatur między powierzchniami każdej warstwy są więc proporcjonalne do ilorazu grubości i współczynnika przewodzenia ciepła. Read the rest of this entry »

Comments Off

WYMIANA CIEPŁA

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Proces wymiany ciepła spotykamy w technice ogrzewania i klimatyzacji w wielu odmianach. Na przykład budynki ogrzewane oddają stale ciepło do zewnętrznej atmosfery; wielkość tych strat ciepła w najniekorzystniejszych warunkach jest miarodajna do określania wielkości urządzeń ogrzewczych. Potrzebne wielkości grzejników, jak również po- wierzchnie ogrzewalne kotłów i wymienników ciepła można obliczyć tylko wtedy, jeśli znane są podstawy wymiany ciepła. Zastosowanie powyższych zasad pozwala inżynierowi na wielokrotne polepszenie warunków wy- miany ciepła, wskutek nadania konstrukcji odpowiednich kształtów i na zwiększenie tym samym wydajności powierzchni grzejnych, przy zachowaniu jednakowego nakładu materiałów i kosztów. Często stawia się zadanie odwrotne – ograniczenie procesu wymiany ciepła (ochrona przed stratami ciepła, izolacja termiczna), ponieważ ciepło przepływające na zewnątrz jest stracone. Read the rest of this entry »

Comments Off

CHŁODZENIE PRZEZ POBIERANIE WODY

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Jeśli drobno rozpyloną wodę wprowadzić za pomocą dysz do powietrza o wilgotności mniejszej od wilgotności nasycenia, wtedy woda parowuje. Konieczne ciepło parowania zostanie odebrane od ciepła: powietrza, a więc temperatura powietrza odpowiednio obniży się (chłodzenie przez parowanie). Przy tym procesie wilgotność względna powietrza zwiększy się wskutek przyrostu pary wodnej i równoczesnego obniżenia się temperatury. Temperatura, przy której powietrze w trakcie tego procesu osiągnie stan nasycenia, nazywa się granicą chłodzenia. Wartość jej jest zgodna ze wskazaniem wilgotnego termometru, wokół którego przepływa z do- stateczną prędkością powietrze, jak na przykład w psychrometrze Assmanna. Read the rest of this entry »

Comments Off

Określenie wydajności chłodzenia

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Szczególnie uderzające jest tu minimum letnie dla ściany południowej, co należy przypisać tworzeniu się małego kąta między ścianą, a kierunkiem promieniowania przy wysokim położeniu słońca w lecie. Do określenia wydajności chłodzenia należy przyjąć za podstawę dane z 1 lipca, ponieważ w tym czasie wypada równocześnie silne napromieniowanie słoneczne budynku razem z wysoką temperaturą zewnętrzną. Szkło okienne jest w dużym stopniu przepuszczalne dla promieniowania krótkofalowego w widmie słonecznym, podczas gdy pochłania ono długofalowe promieniowanie cieplne. Dla pojedynczego szkła przyjmuje się zwykle zdolność przepuszczania D = 0,9, dla szkła podwójnego D = 0,81 tak, że z wartości natężenia promieniowania podanych na rys. 7-15 łatwo jest obliczyć napływ ciepła przez powierzchnie okienne. Read the rest of this entry »

Comments Off

DOBRE WARUNKI TERENOWE

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

DOBRE WARUNKI TERENOWE Warunkom terenowym ośrodków mieszkalnych i gospodarczych należy poświęcić wiele uwagi. Należy je przestudiować i ocenić pod względem budownictwa drogowego, warunków zaopatrzenia w wodę, możliwości urządzenia kanalizacji, rezerwatów zieleni, budowy mostów itp. Sieć dróg powinna tworzyć dobre połączenia między poszczególnymi ośrodkami i sektorami gospodarczymi. Jednak ilość dróg nie powinna być nadmiernie duża, gdyż to niepotrzebnie powiększa obszar i odległości między sektorami gospodarczymi i podwyższa koszty zabudowy. Drogi powinny być wygodne i dobrze zbudowane. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »